VTS

WITAJ UŻYTKOWNIKU!


PAMIĘTAJ! REJESTRACJA DLA FIRM JEST BEZPŁATNA!

Obecnie znajdujesz się na stronie startowej internetowej Aplikacji VTS (Virtual Telemetric System) służącej między innymi do ewidencjonowania czasu pracy
i wyliczania wynagrodzeń kierowców i innych pracowników delegowanych.
Jeżeli masz już konto to: zaloguj się, jeżeli jeszcze nie to: zarejestruj się.
Zapoznaj się z warunkami licencji
Pamiętaj! Rejestracja dla firm jest bezpłatna i nie wymaga od Ciebie składania deklaracji długoterminowych na korzystanie z Aplikacji.
Rejestrując się po raz pierwszy otrzymujesz darmowe konto „testowe” ważne przez 30 dni.
W każdej chwili możesz skorzystać z naszej oferty komercyjnej wysyłając zamówienie na adres: bok1@vtsproject.pl.
Z aplikacją VTS będziesz łączył się przez Internet, zabezpieczonym, szyfrowanym połączeniem, które gwarantuje bezpieczeństwo transmisji danych.
Wypełniając formularz „REJESTRACJA" postępuj intuicyjnie uzupełniając puste pola, na koniec kliknij przycisk „ZAPISZ”.

„Dołącz do firm, które powiedziały dość monopolowi programów instalowanych na komputerach biurowych. Poczuj wolność dostępu do swojej aplikacji z dowolnego miejsca na świecie przez 24h na dobę. Koniec z godzinami ładowań plików, czasochłonnymi „aktualizacjami oprogramowania”, wykonywaniem kosztownych kopii zapasowych, błędnymi raportami i ceną nieadekwatną do potencjału wykorzystywanego w Twojej Firmie!”

Licencja na korzystanie z serwisu vtsproject.pl

Licencja na korzystanie z Aplikacji VTS na https://panel.vtsproject.pl/.

 

1. Udzielający Licencji:

 

VTS PROJECT sp. z o.o. z siedzibą w Modlnicy, ul. Częstochowska 6, 32 085 Modlnica, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000451697, posiadająca NIP: 5130234383, należycie reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Mariusza Miąsko, zwana dalej „Udzielającym Licencji”, „Usługodawcą” lub „Administratorem Aplikacji VTS”

 

2. Wersja obowiązująca od 21.11.2019 r.

 

3. Słownik pojęć. Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają:

 

3.1. Aplikacja VTS – oprogramowanie komputerowe stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych udostępnione na warunkach niniejszej Licencji, przez sieć internetową jako Usługa SaaS (Software as a Service – Oprogramowanie jako Usługa) na stronie https://panel.vtsproject.pl/.

3.2. Serwer OVH – hosting działający w Europie i na Świecie z wirtualnymi i dedykowanymi serwerami korzystającymi z sieci serwerów zbudowanych we Francji.

3.3. Plan Taryfowy – rodzaj oferty w jakiej Klient nabył prawo do korzystania z Aplikacji VTS.

3.4. Licencja – prawo do korzystania z Aplikacji VTS w określonym terminie i na warunkach wybranego planu taryfowego.

3.5. Opłata Licencyjna – płatna jednorazowo, przed wykonaniem usługi (aktywowaniem dostępu) część lub całość należności za prawo korzystania z Aplikacji VTS, przez określony czas i w określonym zakresie zgodnie z wybranym planem taryfowym.

3.6. Opłata Abonamentowa – płatna okresowo, po wykonaniu usługi, część należności za prawo korzystania z Aplikacji VTS przez określony czas i w określonym zakresie zgodnie z w wybranym planem taryfowym.

3.7. Klient – osoba prawna lub fizyczna, która nabyła (odpłatnie lub nieodpłatnie) i zaakceptowała Licencję (strona umowy licencyjnej).

3.8. Konto Klienta – wyodrębniona część Serwisu Internetowego Aplikacji VTS, w której znajdują się dane ewidencyjne Klienta, dane ewidencyjne użytkowników przypisanych do danego konta oraz zbiór informacji zgromadzonych przez Klienta w trakcie korzystania z Aplikacji VTS, a dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej bądź zawodowej.

3.10. Subkonto Klienta – Utworzone przez Klienta dodatkowa „instancja” Konta Klienta, w ramach funkcjonalności udostępnianej wybranym Klientom.

3.9. Konto Klienta typu Trial – testowe Konto Klienta z ograniczonym dostępem do funkcjonalności Aplikacji VTS, udostępniane na określony czas, wybranym Klientom, w bezpłatnym Planie Taryfowym.

3.10. Konto Klienta typu Full – Konto Klienta z dostępem do funkcjonalności Aplikacji VTS zgodnym z nabytym planem taryfowym, udostępniane Klientom na podstawie nabytej Licencji.

3.11. Administrator Konta Klienta – Użytkownik Aplikacji VTS reprezentujący Klienta i w jego imieniu zarządzający aktywnym Kontem Klienta.

3.12. Administrator Systemu (Administrator Aplikacji VTS) – Użytkownik Aplikacji VTS reprezentujący Udzielającego Licencji i w jego imieniu zarządzający Aplikacją VTS, w tym Kontami Klientów.

3.13. Użytkownik Aplikacji VTS – posiadacz aktywnego dostępu do Aplikacji VTS z indywidualnym Loginem i Hasłem.

3.14. Strona Marketingowa VTS – marketingowy serwis internetowy VTS Project sp. z o.o. prowadzony dla Aplikacji VTS na stronie www.vtsproject.pl.

3.15. Moduł – połączony zestaw funkcjonalności Aplikacji VTS.

3.16. Pakiet Modułów – zbiór Modułów łączony dla celów marketingowych, w tym definiowania Planów Taryfowych.

 

4. Zakres Licencji

 

4.1. Przedmiotem Licencji jest zapewnienie Użytkownikowi Aplikacji VTS dostępu i prawa korzystania z Aplikacji VTS w ramach Konta Klienta w zakresie czasowym i rzeczowym wynikającym z udzielonej Klientowi Licencji.

 

4.2. Zakres rzeczowy Licencji może być limitowany:

4.2.1. dostępnością poszczególnych Modułów,

4.2.2. ilością „rozliczanych” pracowników (np. Kierowców) – przy czym status pracownika „rozliczanego” w danym okresie nadawany jest na po wygenerowaniu w Aplikacji VTS, w tym okresie, przynajmniej jednego raportu dla danego pracownika,

4.2.3. ilością Użytkowników Aplikacji VTS tworzonych dla danego Konta Klienta,

4.2.4. ilością generowanych na danym Koncie Klienta raportów, zaświadczeń elektronicznych, importów lub eksportów danych, kluczy szyfrujących itp.,

4.2.5. ilością i rodzajem „wtyczek” systemowych dostępnych z Aplikacji VTS do innych systemów (innego oprogramowania), przy czym Licencja na dostęp do aplikacji VTS nie obejmuje licencji na dostęp do tych innych systemów (innego oprogramowania),

4.2.6. udostępnieniem funkcjonalności tworzenia Subkont Klienta oraz ich ilością.

 

4.3. W przypadku limitowania Licencji w ramach wybranego Planu Taryfowego ilością „rozliczanych” pracowników (np. Kierowców), przekroczenie limitu w danym okresie rozliczeniowym powoduje automatyczne naliczenie za ten okres Opłaty Abonamentowej z Planu Taryfowego właściwego dla ilości rzeczywiście rozliczonych w tym okresie rozliczeniowym pracowników (np. Kierowców).

 

5. Dostęp do Aplikacji

 

5.1. Użytkownik Aplikacji VTS może korzystać z Aplikacji VTS na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych, z wykorzystaniem sieci Internet, poprzez szyfrowane połączenie. Aplikacja VTS dostępna jest z:

5.1.1. komputerów stacjonarnych,

5.1.2. laptopów,

5.1.3. tabletów,

5.1.4. smartfon’ów (dla niektórych funkcji nieresponsywne).

 

5.2. Do logowania w Aplikacji VTS pod adresem: https://panel.vtsproject.pl każdemu Użytkownikowi służy login i hasło. Login ustalany jest jednorazowo i co do zasady nie podlega modyfikacjom, użytkownik ma natomiast możliwość samodzielnej zmiany hasła. Użytkownik zobowiązuje się chronić swój login i hasło, a w szczególności nie udostępniać ich osobom trzecim.

 

5.3. Tworzyć konta Użytkowników Aplikacji VTS mogą:

5.3.1. Klient, w zakresie Administratora Konta Klienta podczas samodzielnej rejestracji Konta Klienta w Aplikacji VTS,

5.3.2. Administrator Konta Klienta w zakresie Użytkowników Aplikacji VTS przypisanych do danego Konta Klienta i utworzonych w ramach tego konta Subkont Klienta,

5.3.3. Administrator Systemu w pełnym zakresie.

 

6. Polityka prywatności.

 

6.1. Aktualny kontakt telefoniczny i mailowy do Administratora Aplikacji VTS znajduje się w zakładce „Kontakt” na stronie marketingowej VTS pod adresem: https://vtsproject.pl/kontakt/.

 

6.2. Udzielający Licencji (Administrator Aplikacji VTS) może kontaktować się z Użytkownikami Aplikacji VTS z wykorzystaniem adresów siedziby/miejsca zamieszkania, adresów poczty elektronicznej, numerów telefonów podanych przez Klienta lub Użytkownika Aplikacji VTS dla celów:

 

6.2.1. rejestracji, modyfikacji lub usunięcia Konta Klienta lub Użytkownika Aplikacji VTS,

6.2.2. informowania o zmianach technicznych, przerwach w dostępności i innych istotnych zdarzeniach technicznych dotyczących aplikacji VTS,

6.2.3. informowania o aktualnych warunkach udzielania, przedłużania i odbierania Licencji na użytkowanie aplikacji VTS oraz zmianach Planów Taryfowych,

6.2.4. informowania o statusie zgłoszeń technicznych lub handlowych,

6.2.5. informowania o płatnościach za korzystanie z Aplikacji VTS.

 

6.3. Użytkownik Aplikacji VTS zobowiązuje się do podawania prawdziwych danych kontaktowych oraz ich bieżącej aktualizacji. W przypadku podania nieprawdziwych danych kontaktowych lub braku ich bieżącej aktualizacji przez Użytkownika Aplikacji VTS, które zaskutkują brakiem możliwości skutecznego dostarczenia faktur lub rachunków za wykonane usługi, a w konsekwencji brakiem płatności opłaty abonamentowej, w terminie dłuższym niż 30 dni od wystawienia faktury lub rachunku, Udzielający licencji ma prawo do nałożenia na Klienta kary umownej w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Niezależnie od powyższego Udzielającemu Licencji przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

6.4. Wszelkie informacje (poza ogólnodostępnymi), powierzone Udzielającemu Licencji przez Klienta i Użytkownika Aplikacji VTS stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Udzielającego Licencji i podlegają ochronie na zasadach określonych dla tajemnicy przedsiębiorstwa w Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (z późn. zm.).

 

6.5. Dane osobowe.

 

6.5.1. Powierzone Udzielającemu Licencji przez Klienta i każdego Użytkownika Aplikacji VTS dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO.

6.5.2. W rozumieniu art. 13 RODO administratorem danych osobowych jest VTS Project Sp. z o.o. z siedzibą w Modlnicy 32-085, przy ulicy Częstochowskiej 6.

6.5.3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@vtsproject.pl

6.5.4. Powierzone Udzielającemu Licencji dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z komunikacją. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia. Udostępniający dane ma prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu.

6.5.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów komunikacyjnych i umożliwiających nawiązanie i realizację współpracy.

 

7. Zmiany i wypowiedzenie Licencji

 

7.1. Udzielający Licencji zastrzega sobie możliwość zmiany cen opłat abonamentowych w trakcie trwania udzielonej Licencji. O zmianie cen opłat abonamentowych Udzielający Licencji poinformuje Klienta z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, na piśmie, w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Zmiana cen Opłat Abonamentowych wiąże Klienta w przypadku nie złożenia przez niego wypowiedzenia Licencji w okresie jednego miesiąca od dnia powiadomienia go o modyfikacji obowiązujących stawek.

 

7.2. Niezależnie od zapisów pkt. 7.1. niniejszej Licencji Klient zawsze może wypowiedzieć Licencję na piśmie, w formie tradycyjnej lub elektronicznej, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, po upływie minimum 6 miesięcy od daty jej wykupienia.

 

7.3. W przypadku skutecznego wypowiedzenia Licencji przed upływem okresu na jaki Licencja została udzielona Opłata Licencyjna nie podlega zwrotowi, przestają być natomiast naliczane Opłaty Abonamentowe.

 

7.4. Udzielający Licencji zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Licencji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta warunków Licencji, a w szczególności obowiązków licencyjnych Klienta opisanych w punkcie 9.2. Licencji.

 

7.5. Klient ma prawo wypowiedzenia Licencji, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Udzielającego Licencji obowiązków opisanych w punkcie 9.1. Licencji, przy czym przez rażące naruszenie należy rozumieć w tym przypadku zawinione przez Udzielającego Licencji naruszenie trwające powyżej 7 dni roboczych. W tym przypadku przepis punktu 7.3. Licencji stosuje się odpowiednio.

 

7.6. Zakres i warunki Licencji mogą być zmienione w każdym czasie, za porozumieniem stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

7.7. Licencja udzielana na korzystanie z aplikacji VTS, co do zasady, oferowana jest w obrocie profesjonalnym czyli kierowana do firm (podmiotów nabywających Licencję do wykorzystywania w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą). Udzielający Licencji Zastrzega sobie prawo skierowania oferty (udzielenia Licencji) do osoby fizycznej, w celach nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zwanej dalej Konsumentem.

 

7.8. W przypadku nabycia Licencji przez Konsumenta może on w terminie 14 dni od dnia uiszczenia za nią opłaty odstąpić od umowy bez podania przyczyny. W tym celu Konsument winien

przesłać stosowne oświadczenie na piśmie, pocztą tradycyjną, na adres Udzielającego Licencji lub elektronicznie na adres e-mail: bok1@vtsproject.pl korzystając z adresu e-mail nadawcy zgodnego z podanym przez Konsumenta do celów rejestracji Konta Klienta w Aplikacji VTS.

 

7.9. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta Udzielający Licencji zapewnia zwrot uiszczonej opłaty w terminie 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia Konsumenta „o odstąpieniu”. Zwrot zostanie dokonany przelewem na rachunek bankowy Konsumenta.

 

8. Płatności

 

8.1. Udzielający Licencji oświadcza, że jest podatnikiem VAT i do cen netto dolicza VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

 

8.2. Wszelkie opłaty wynikające z udzielenia Licencji, korzystania z Aplikacji VTS oraz świadczenia usług dodatkowych Użytkownik Aplikacji VTS jest zobowiązany uiścić na konto bankowe wskazane w fakturze lub rachunku z podaniem w tytule płatności co najmniej numeru i daty wystawienia faktury lub rachunku. Jeżeli w fakturze lub rachunku nie wskazano inaczej płatne są one w terminie do 5 dni roboczych od daty ich wystawienia. Jeżeli w fakturze lub rachunku nie wskazano inaczej płatności należy dokonywać na rachunek bankowy Udzielającego Licencji nr:

45 1050 1445 1000 0090 3151 2677.

 

9. Obowiązki Licencyjne stron

 

9.1. Udzielający Licencji zobowiązuje się:

9.1.1. zapewnić nieprzerwaną możliwość korzystania z Aplikacji VTS w trybie 24/24h, z wyłączeniem przerw wynikających z braku dostępu do sieci internetowej, za które Administrator Aplikacji VTS nie ponosi odpowiedzialności, przerw wynikających z innych okoliczności nadzwyczajnych niezawinionych przez Udzielającego Licencję albo przerw technicznych,

9.1.2. informować, za pośrednictwem Strony Marketingowej VTS, o aktualnym zakresie merytorycznym wspieranym przez poszczególne Moduły Aplikacji VTS, ewentualnie w inny przyjęty u Udzielającego Licencji sposób,

9.1.3. informować, co najmniej za pośrednictwem Strony Marketingowej VTS, o aktualizacjach pojawiających się w Aplikacji VTS a mających realny wpływ na jej działanie,

9.1.4. zapewnić Użytkownikom Aplikacji VTS dostęp do podstawowej „pomocy technicznej” w formie obsługi zgłoszeń elektronicznych, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00.

 

9.2. Klient zobowiązany jest do:

9.2.1. podawania prawdziwych danych osobowych i kontaktowych w Aplikacji VTS i ich bieżącej aktualizacji, przy czym obowiązek ten dotyczy wszystkich tego typu danych wprowadzanych dla Konta Klienta,

9.2.2. wyboru Planu Taryfowego,

9.2.3. terminowego regulowania płatności należnych Udzielającemu Licencji z tytułu korzystania przez Klienta z Aplikacji VTS,

8.2.4. reagowania na zgłaszane przez Administratora Aplikacji VTS nieprawidłowości w zakresie współpracy,

9.2.5. zgłaszania Administratorowi Aplikacji VTS dostrzeżonych błędów i nieprawidłowości w działaniu Aplikacji, w tym ewentualnych niezgodności w stosunku do udzielonej Licencji,

9.2.6. zachowania w poufności nadanych samodzielnie lub otrzymanych od Administratora Aplikacji VTS danych logowania do Aplikacji. Obowiązek ten obejmuje w szczególności nieudostępnianie tych danych osobom trzecim.

9.2.7. zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji VTS w sposób nienaruszający praw osób trzecich, dobrych obyczajów ani przepisów prawa i ponosi odpowiedzialność za sposób korzystania z usług przez Użytkowników Aplikacji VTS, którym nadał Login i Hasło,

 

10. Odpowiedzialność stron.

 

10.1. Udzielający Licencji ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, który nabył Licencję odpłatnie, za działania oraz zaniechania związane z wykonaniem przedmiotu Licencji, przy czym odpowiedzialność ta jest ograniczona do kwoty netto opłat Licencyjnych i Abonamentowych wpłaconych przez Klienta na rzecz Udzielającego Licencji w okresie 12 miesięcy poprzedzających powstanie szkody.

 

10.2. Udzielający Licencji nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe w wyniku błędów w transmisji danych.

 

10.3. Użytkownik Aplikacji VTS ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Udzielającemu Licencji poprzez: nieuprawnione korzystanie z Aplikacji VTS, naruszanie warunków udzielonej Licencji, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji mających negatywny wpływ na wizerunek i dobre imię Udzielającego Licencji.

 

10.4. W przypadku uzyskania przez Udzielającego Licencji informacji o korzystaniu przez Klienta z Aplikacji VTS niezgodnie z warunkami niniejszej Licencji lub z przepisami prawa, Udzielający Licencji ma prawo zablokować dostęp do Aplikacji Klientowi i wszystkim utworzonym w ramach Konta Klienta Użytkownikom Aplikacji VTS, a także przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności oraz przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.

 

11. Rozwiązanie sporów i postanowienia końcowe

 

11.1. Spory mogące wynikać w związku z realizacją Licencji Strony będą w pierwszej kolejności starać się rozwiązać polubownie.

11.2. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia w trybie polubownym, spory mogące powstać na gruncie obowiązywania niniejszej Licencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Udzielającego Licencji.

11.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą licencją stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

11.4. Postanowienia niniejszej Licencji obowiązują strony z chwilą uzyskania przez Użytkownika dostępu do Aplikacji VTS.

11.5. Dla zachowania swojej ważności, wszelkie zmiany niniejszej licencji, wymagają zachowania formy pisemnej. Wymóg ten spełnia również publikacja zaktualizowanej wersji Licencji na Stronie Marketingowej VTS oraz „ekranie powitalnym” Aplikacji VTS, przy czym zmodyfikowana wersja Licencji wiąże Klienta od pierwszego od publikacji zalogowania się w Aplikacji VTS.

11.6. Użytkownik Aplikacji VTS ma nielimitowany dostęp do aktualnej licencji Użytkownika w wersji do wglądu.