VTS

WITAJ UŻYTKOWNIKU!


PAMIĘTAJ! REJESTRACJA DLA FIRM JEST BEZPŁATNA!

Obecnie znajdujesz się na stronie startowej internetowej Aplikacji VTS (Virtual Telemetric System) służącej między innymi do ewidencjonowania czasu pracy
i wyliczania wynagrodzeń kierowców i innych pracowników delegowanych.
Jeżeli masz już konto to: zaloguj się, jeżeli jeszcze nie to: zarejestruj się.
Zapoznaj się z warunkami licencji
Pamiętaj! Rejestracja dla firm jest bezpłatna i nie wymaga od Ciebie składania deklaracji długoterminowych na korzystanie z Aplikacji.
Rejestrując się po raz pierwszy otrzymujesz darmowe konto „testowe” ważne przez 30 dni.
W każdej chwili możesz skorzystać z naszej oferty komercyjnej wysyłając zamówienie na adres: bok1@vtsproject.pl.
Z aplikacją VTS będziesz łączył się przez Internet, zabezpieczonym, szyfrowanym połączeniem, które gwarantuje bezpieczeństwo transmisji danych.
Wypełniając formularz „REJESTRACJA" postępuj intuicyjnie uzupełniając puste pola, na koniec kliknij przycisk „ZAPISZ”.

„Dołącz do firm, które powiedziały dość monopolowi programów instalowanych na komputerach biurowych. Poczuj wolność dostępu do swojej aplikacji z dowolnego miejsca na świecie przez 24h na dobę. Koniec z godzinami ładowań plików, czasochłonnymi „aktualizacjami oprogramowania”, wykonywaniem kosztownych kopii zapasowych, błędnymi raportami i ceną nieadekwatną do potencjału wykorzystywanego w Twojej Firmie!”

Regulamin korzystania z serwisu vtsproject.pl

Karty podstawowe

Licencja na korzystanie z Aplikacji VTS  

Na okres 12 miesięcy

Niniejsza licencja zawierana jest w momencie wybrania wersji aplikacji - „Abonament”:

 

 1. VTS PROJECT sp. z o.o. z siedzibą w Modlnicy, ul. Częstochowska 6, 32 085 Modlnica, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000451697, posiadającą NIP: 5130234383, należycie reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Mariusza Miąsko,

       zwana dalej „Usługodawcą” lub „Administratorem Aplikacji VTS

§ 1

Słownik pojęć

 1. Użyte w niniejszej licencji określenia oznaczają:
 1. Aplikacja VTS – oprogramowanie komputerowe stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych umożliwiające wykonywanie czynności wskazanych z § 2 ust. 1 pkt I oraz udostępniana jako Usługa SaaS.
 2. Serwer OVH – hosting działający w Europie i na Świecie z wirtualnymi i dedykowanymi serwerami korzystającymi z sieci serwerów zbudowanych we Francji.
 3. Plan abonamentowy – dostępny dla firm transportowych model płatności różny od propozycji dla biur rachunkowych.
 4. Opłata abonamentowa Roczna – realizacja płatności za 12 miesięcy z góry, płatna na podstawie Faktury VAT wygenerowanej przez Aplikację VTS podczas rejestracji firmy w formularzu Aplikacji VTS
 5. Konto – wyodrębniona część Serwisu Internetowego, w którym znajdują się dane Użytkownika Aplikacji będące zbiorem zasobów, w których gromadzi on informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej bądź zawodowej.
 6. Moduł Transmisji Dokumentacji Zdjęciowej z Trasy – część aplikacji przeznaczonej do dokumentowania sytuacji związanych z przewożonym ładunkiem, przez kierowcę, załadowcę, odbiorcę i inne osoby, które mają związek i wpływ na fracht. Zebraną dokumentację za pomocą Modułu można przesłać do odpowiednich osób od razu po wykonaniu zdjęcia. Aplikacja znacznie przyspiesza wykonanie zlecenia jak i dochodzenie w przypadku uszkodzonych ładunków.
 7. Użytkownik Aplikacji VTS – Posiadacz Aplikacji VTS z indywidualnym Loginem i Hasłem, aktywnie korzystający z Rozwiązania.

§ 2

Zakres Licencji

 1. Przedmiotem licencji jest dostarczenie Aplikacji VTS służącej mi.n. wyliczeniu wynagrodzeń, dodatków i świadczeń z tytułu podróży służbowych kierowców w następującym zakresie:

I Aplikacji VTS (zasilana plikami DDD, GPS, informacjami z wpisów manualnych użytkownika, w formacie xml. Według schematu wskazanego przez producenta Aplikacji VTS) służącej do:

- wyliczenia ewidencji czasu pracy kierowców ;

- wyliczenia tzw.: „amplitudy” (na potrzeby wyliczenia płacy minimalnej we Francji);

- wyliczenia wynagrodzenia krajowego;

- wyliczenia wynagrodzeń – płacy minimalnej wybranych krajów UE (według specyfikacji wskazanej na stronie internetowej - zgodnie ze wskazaniem na stronie internetowej www.vtsproject.pl)

- wyliczenia dodatków do wynagrodzenia;

- wyliczenia świadczeń z tytułu podróży służbowych;

- wykonania raportów naruszeń norm rozporządzenia 561/2006 WE;

- możliwość automatycznego zasilenia danymi potwierdzającymi wyliczenie płacy minimalnej we Francji z aplikacji VTS do aplikacji „PZ” - Przedstawiciela Zagraniczny (usługa przedstawicielstwa zagranicznego oraz aplikacja PZ dostępne są na odrębnych warunkach i zasadach finansowych, określonych odrębnym dokumentem);

- możliwości automatycznego zasilenia danymi z aplikacji VTS do aplikacji Comarch Optima (z chwilą uruchomienia tej usługi przez Użytkownika);

- możliwości wyemitowania Zaświadczenia Działalności Kierowcy w formie tradycyjnej danymi z aplikacji VTS do aplikacji Comarch Optima (z chwilą uruchomienia tej usługi przez Użytkownika – usługa nie obejmuje kosztów nabycia i użytkowania aplikacji Comarch Optima, na odrębnych warunkach finansowych wynikających z odrębnego cennika usług);

- wydawanie Zaświadczenia Działalności Kierowcy w formie elektronicznej (z chwilą uruchomienia tej usługi przez Użytkownika oraz na warunkach wynikających z odrębnego cennika usług);

- wydawanie Zaświadczenia Działalności Kierowcy w formie elektronicznej (z chwilą uruchomienia tej usługi przez Użytkownika oraz na warunkach wynikających z odrębnego cennika usług);

- analiza wykonalności frachtu zgodnie z warunkami rozporządzenia 561/2006 WE oraz Ustawy o czasie pracy kierowców (z chwilą uruchomienia tej usługi przez Użytkownika oraz na warunkach wynikających z odrębnego cennika usług);

- analiza rentowności frachtu (z chwilą uruchomienia tej usługi przez Użytkownika oraz na warunkach wynikających z odrębnego cennika usług);

- możliwość automatycznej transmisji zdjęcia w formacie JPG. Formularza Delegacji, bezpośrednio z telefonu kierowcy do zasobów bazodanowych Aplikacji VTS Użytkownika(z chwilą uruchomienia tej usługi przez Użytkownika oraz na warunkach wynikających z odrębnego cennika usług);

§ 3

Dostęp do Aplikacji

 1. Użytkownik Aplikacji VTS oraz jego pracownicy, mogą korzystać z Aplikacji VTS na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych.
  1. Urządzenia akceptowane przez system Aplikacji VTS:

- komputer stacjonarny

- laptop

- tablet

- smart-fon (dla niektórych funkcji nieresponsywne)

3.         Aplikacja VTS działa na wszystkich dostępnych/znanych systemach obsługujących powyższe urządzenia.

4.         Wraz z momentem rejestracji Firmy w Aplikacji VTS, Użytkownik nadaje Login i Hasło, którymi będzie się posługiwał podczas logowania do Aplikacji VTS pod adresem: https://panel.vtsproject.pl

§ 4

Wymiana informacji i kontakt

 1. Adres poczty elektronicznej Administratora Aplikacji VTS: kontakt@vtsproject.pl
 2. Kontakt telefoniczny Administratora Aplikacji VTS:

786 137 712

519 140 984

606 589 800

509 982 577

§ 5

Opłaty Abonamentowe

 1. Z tytułu licencji Abonamentowej na korzystanie z Aplikacji VTS, Użytkownik reprezentujący swoją firmę zobowiązany jest dokonywać opłaty abonamentowej zgodnie z wybranym Planem Abonamentowym w kwocie wynikającej z cennika (dostępny na stronie vtsproject.pl), zgodnie z wygenerowaną przez Aplikację VTS fakturą podczas rejestracji.
 2. W przypadku rozszerzenia zakresu współpracy  (Usługi dodatkowe), Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się z obsługą Aplikacji VTS lub jej Administratorem.
 3. Użytkownik Aplikacji VTS dokonuje wyboru metody płatności przy podpisywaniu licencji, pomiędzy:

- opłatą miesięczną z góry lub (PayGo)

- opłatą roczną z góry (Abonament)

5. Administrator Aplikacji VTS zastrzega sobie możliwość zmiany cen figurujących w Cenniku. O zmianie cen regulaminowych Administrator poinformuje Użytkownika Aplikacji VTS z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem na piśmie. Zmiana cen wiąże Użytkownika Aplikacji VTS w przypadku nie złożenia przez niego wypowiedzenia licencji w okresie jednego miesiąca od dnia powiadomienia go o modyfikacji obowiązujących stawek. Postanowienia niniejszego punktu nie wpływają na ważność postanowień § 6 licencji.

6. Opłatę Abonamentową wynikającą z faktury VAT oraz opłatę za ewentualne usługi dodatkowe, Użytkownik jest zobowiązany uiścić na konto bankowe Administratora Aplikacji VTS, wskazane w ust. 6 w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania faktury VAT. W tym czasie konto Użytkownika nie będzie w pełni aktywne.

7. Numer Konta bankowego Partnera Biznesowego: 32 2490 0005 0000 4600 8424 1828

§ 6

Czas trwania licencji

 1. Licencja  zostaje zawarta na czas oznaczony – 12 miesięcy i rozpoczyna swój bieg z dniem podpisania licencji.
 2. Użytkownik może wypowiedzieć licencję z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia po upływie min. 6 miesięcy użytkowania Aplikacji VTS. Pomimo wypowiedzenia licencji Użytkownik zobowiązany jest do opłacenia pełnej wartości rocznego abonamentu w przypadku wybrania Planu opłaty comiesięcznej. W sytuacji wybrania Planu opłaty całościowej za pełny rok z góry, Użytkownikowi nie należy się zwrot z tytułu opłaconego abonamentu rocznego.

§ 7

Rozwiązanie sporów

 1. Spory mogące wynikać w związku z realizacją licencji, Strony będą w pierwszej kolejności starać się rozwiązać polubownie.
 2. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia w trybie polubownym,  spory mogące powstać na gruncie obowiązywania niniejszej licencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Administratora Aplikacji VTS.

§ 8

Obowiązki Stron Licencji

 1. Użytkownik Aplikacji VTS zobowiązany jest do:
 1. Wyboru konkretnego Planu abonamentowego opartego na liczbie kierowców pracujących w Firmie.
 2. Terminowego opłacania faktur wynikających z wybranego przez siebie Planu abonamentowego, oraz faktur za ewentualne usługi dodatkowe;
 3. Informowania Administratora Aplikacji VTS o liczbie zatrudnionych pracowników oraz zmianach wynikających z zwiększania taboru w Firmie Użytkownika, których liczba spowoduje konieczność zmiany Planu Abonamentowego;
 4. Podawania prawdziwych i aktualnych danych w Aplikacji VTS, oraz niezakładania nieprawdziwych kont;
 5. Nierozpowszechniania dostępów do Aplikacji VTS nie związanych z niniejszą licencją pomiędzy Stronami;
 6. Zgłaszania błędów i nieprawidłowości wynikających z licencji;
 7. Reagowania na zgłaszane przez Administratora Aplikacji VTS nieprawidłowości w zakresie współpracy.
  1. Administrator Aplikacji VTS zobowiązany jest:
 1. Zapewnić wsparcie techniczne Aplikacji VTS;
 2. Wypełniać wszystkie obowiązki wynikające z § 2;
 3. Informować Użytkownika Aplikacji VTS o dokonanej wycenie Usług Dodatkowych
 4. Zapewnić nieprzerwaną możliwość korzystania z Aplikacji VTS z wyłączeniem przerw wynikających z braku dostępu do sieci internetowej, za które Administrator Aplikacji VTS nie ponosi odpowiedzialności, oraz przerw technicznych;
 5. Informować o aktualizacjach pojawiających się w Aplikacji VTS, mających realny wpływ na działanie Aplikacji.

§ 9

Odpowiedzialność stron

 1. Administrator Aplikacji VTS ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika Aplikacji VTS za działania ora zaniechania związane z wykonaniem przedmiotu licencji, w szczególności jej zakresu wskazanego w § 2.
 2. Użytkownik Aplikacji VTS ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z użytkowania Aplikacji VTS, mające wpływ na pogorszenie wizerunku oraz dobrego imienia Administratora Aplikacji VTS.
 3. Użytkownik Aplikacji VTS ponosi odpowiedzialność za wszelkie zaniechanie swoich obowiązków nałożonych na niego zgodnie z brzmieniem niniejszej licencji.
 4. Użytkownik Aplikacji VTS ponosi odpowiedzialność finansową w przypadku rozpowszechniania dostępów do Aplikacji VTS podmiotom niewymienionym w licencji.
 5. Użytkownik Aplikacji VTS ponosi odpowiedzialność w przypadku niepoinformowania Administratora Aplikacji VTS o zatrudnieniu dodatkowych pracowników w trakcie trwania licencji, których liczba powoduje zmianę Planu Abonamentowego na wyższy.

§ 10

Zmiany w licencji

 1. Użytkownik Aplikacji VTS może zgłaszać propozycje zmian dotyczące licencji współpracy z wyłączeniem zmian § 5.
 2. Zmiany w niniejszej licencji, w tym załączników do licencji, mogą nastąpić wyłącznie po pisemnej akceptacji Administratora Aplikacji VTS oraz do swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

 

§ 11

Adres Użytkownika Aplikacji VTS

 1. W przypadku zmiany adresu siedziby Użytkownik Aplikacji VTS, jest on obowiązany do niezwłocznego poinformowania Administratora Aplikacji VTS o nowym adresie prowadzenia działalności pod rygorem nałożenia kary umownej w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza licencja została zawarta na czas określony wskazany w § 6 ust.1
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą licencją stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Postanowienia niniejszej licencji wchodzą w życie z dniem zaakceptowania licencji podczas rejestracji w Aplikacji VTS.
 4. Dla zachowania swojej ważności, wszelkie zmiany niniejszej licencji, wymagają zachowania formy pisemnej.
 1. Użytkownik Aplikacji VTS jak i jej Administrator mają nielimitowany dostęp do obecnej licencji Użytkownika w wersji do wglądu.