VTS

WITAJ UŻYTKOWNIKU!


Obecnie znajdujesz się na stronie startowej internetowej Aplikacji VTS (Virtual Telemetric System) służącej między innymi do ewidencjonowania czasu pracy oraz wyliczania wynagrodzeń kierowców i innych pracowników delegowanych.

Jeżeli masz już konto to zaloguj się Zapoznaj się również z warunkami licencji


Samodzielna darmowa rejestracja została wyłączona.
Skontaktuj się z działem obsługi klienta pod numerem +48 786-137-850

W każdej chwili możesz skorzystać z naszej oferty komercyjnej wysyłając zamówienie na adres: bok1@vtsproject.pl.
Z aplikacją VTS będziesz łączył się przez Internet, zabezpieczonym, szyfrowanym połączeniem, które gwarantuje bezpieczeństwo transmisji danych.


Regulamin korzystania z serwisu vtsproject.pl

Karty podstawowe

Licencja na korzystanie z Aplikacji VTS  

Na okres 12 miesięcy

Niniejsza licencja zawierana jest w momencie wybrania wersji aplikacji - „Abonament”:

 

 1. VTS PROJECT sp. z o.o. z siedzibą w Modlnicy, ul. Częstochowska 6, 32 085 Modlnica, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000451697, posiadającą NIP: 5130234383, należycie reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Mariusza Miąsko,

       zwana dalej „Usługodawcą” lub „Administratorem Aplikacji VTS

§ 1

Słownik pojęć

 1. Użyte w niniejszej licencji określenia oznaczają:
 1. Aplikacja VTS – oprogramowanie komputerowe stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych umożliwiające wykonywanie czynności wskazanych z § 2 ust. 1 pkt I oraz udostępniana jako Usługa SaaS.
 2. Serwer OVH – hosting działający w Europie i na Świecie z wirtualnymi i dedykowanymi serwerami korzystającymi z sieci serwerów zbudowanych we Francji.
 3. Plan abonamentowy – dostępny dla firm transportowych model płatności różny od propozycji dla biur rachunkowych.
 4. Opłata abonamentowa Roczna – realizacja płatności za 12 miesięcy z góry, płatna na podstawie Faktury VAT wygenerowanej przez Aplikację VTS podczas rejestracji firmy w formularzu Aplikacji VTS
 5. Konto – wyodrębniona część Serwisu Internetowego, w którym znajdują się dane Użytkownika Aplikacji będące zbiorem zasobów, w których gromadzi on informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej bądź zawodowej.
 6. Moduł Transmisji Dokumentacji Zdjęciowej z Trasy – część aplikacji przeznaczonej do dokumentowania sytuacji związanych z przewożonym ładunkiem, przez kierowcę, załadowcę, odbiorcę i inne osoby, które mają związek i wpływ na fracht. Zebraną dokumentację za pomocą Modułu można przesłać do odpowiednich osób od razu po wykonaniu zdjęcia. Aplikacja znacznie przyspiesza wykonanie zlecenia jak i dochodzenie w przypadku uszkodzonych ładunków.
 7. Użytkownik Aplikacji VTS – Posiadacz Aplikacji VTS z indywidualnym Loginem i Hasłem, aktywnie korzystający z Rozwiązania.

§ 2

Zakres Licencji

 1. Przedmiotem licencji jest dostarczenie Aplikacji VTS służącej mi.n. wyliczeniu wynagrodzeń, dodatków i świadczeń z tytułu podróży służbowych kierowców w następującym zakresie:

I Aplikacji VTS (zasilana plikami DDD, GPS, informacjami z wpisów manualnych użytkownika, w formacie xml. Według schematu wskazanego przez producenta Aplikacji VTS) służącej do:

- wyliczenia ewidencji czasu pracy kierowców ;

- wyliczenia tzw.: „amplitudy” (na potrzeby wyliczenia płacy minimalnej we Francji);

- wyliczenia wynagrodzenia krajowego;

- wyliczenia wynagrodzeń – płacy minimalnej wybranych krajów UE (według specyfikacji wskazanej na stronie internetowej - zgodnie ze wskazaniem na stronie internetowej www.vtsproject.pl)

- wyliczenia dodatków do wynagrodzenia;

- wyliczenia świadczeń z tytułu podróży służbowych;

- wykonania raportów naruszeń norm rozporządzenia 561/2006 WE;

- możliwość automatycznego zasilenia danymi potwierdzającymi wyliczenie płacy minimalnej we Francji z aplikacji VTS do aplikacji „PZ” - Przedstawiciela Zagraniczny (usługa przedstawicielstwa zagranicznego oraz aplikacja PZ dostępne są na odrębnych warunkach i zasadach finansowych, określonych odrębnym dokumentem);

- możliwości automatycznego zasilenia danymi z aplikacji VTS do aplikacji Comarch Optima (z chwilą uruchomienia tej usługi przez Użytkownika);

- możliwości wyemitowania Zaświadczenia Działalności Kierowcy w formie tradycyjnej danymi z aplikacji VTS do aplikacji Comarch Optima (z chwilą uruchomienia tej usługi przez Użytkownika – usługa nie obejmuje kosztów nabycia i użytkowania aplikacji Comarch Optima, na odrębnych warunkach finansowych wynikających z odrębnego cennika usług);

- wydawanie Zaświadczenia Działalności Kierowcy w formie elektronicznej (z chwilą uruchomienia tej usługi przez Użytkownika oraz na warunkach wynikających z odrębnego cennika usług);

- wydawanie Zaświadczenia Działalności Kierowcy w formie elektronicznej (z chwilą uruchomienia tej usługi przez Użytkownika oraz na warunkach wynikających z odrębnego cennika usług);

- analiza wykonalności frachtu zgodnie z warunkami rozporządzenia 561/2006 WE oraz Ustawy o czasie pracy kierowców (z chwilą uruchomienia tej usługi przez Użytkownika oraz na warunkach wynikających z odrębnego cennika usług);

- analiza rentowności frachtu (z chwilą uruchomienia tej usługi przez Użytkownika oraz na warunkach wynikających z odrębnego cennika usług);

- możliwość automatycznej transmisji zdjęcia w formacie JPG. Formularza Delegacji, bezpośrednio z telefonu kierowcy do zasobów bazodanowych Aplikacji VTS Użytkownika(z chwilą uruchomienia tej usługi przez Użytkownika oraz na warunkach wynikających z odrębnego cennika usług);

§ 3

Dostęp do Aplikacji

 1. Użytkownik Aplikacji VTS oraz jego pracownicy, mogą korzystać z Aplikacji VTS na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych.
  1. Urządzenia akceptowane przez system Aplikacji VTS:

- komputer stacjonarny

- laptop

- tablet

- smart-fon (dla niektórych funkcji nieresponsywne)

3.         Aplikacja VTS działa na wszystkich dostępnych/znanych systemach obsługujących powyższe urządzenia.

4.         Wraz z momentem rejestracji Firmy w Aplikacji VTS, Użytkownik nadaje Login i Hasło, którymi będzie się posługiwał podczas logowania do Aplikacji VTS pod adresem: https://panel.vtsproject.pl

§ 4

Wymiana informacji i kontakt

 1. Adres poczty elektronicznej Administratora Aplikacji VTS: kontakt@vtsproject.pl
 2. Kontakt telefoniczny Administratora Aplikacji VTS:

786 137 712

519 140 984

606 589 800

509 982 577

§ 5

Opłaty Abonamentowe

 1. Z tytułu licencji Abonamentowej na korzystanie z Aplikacji VTS, Użytkownik reprezentujący swoją firmę zobowiązany jest dokonywać opłaty abonamentowej zgodnie z wybranym Planem Abonamentowym w kwocie wynikającej z cennika (dostępny na stronie vtsproject.pl), zgodnie z wygenerowaną przez Aplikację VTS fakturą podczas rejestracji.
 2. W przypadku rozszerzenia zakresu współpracy  (Usługi dodatkowe), Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się z obsługą Aplikacji VTS lub jej Administratorem.
 3. Użytkownik Aplikacji VTS dokonuje wyboru metody płatności przy podpisywaniu licencji, pomiędzy:

- opłatą miesięczną z góry lub (PayGo)

- opłatą roczną z góry (Abonament)

5. Administrator Aplikacji VTS zastrzega sobie możliwość zmiany cen figurujących w Cenniku. O zmianie cen regulaminowych Administrator poinformuje Użytkownika Aplikacji VTS z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem na piśmie. Zmiana cen wiąże Użytkownika Aplikacji VTS w przypadku nie złożenia przez niego wypowiedzenia licencji w okresie jednego miesiąca od dnia powiadomienia go o modyfikacji obowiązujących stawek. Postanowienia niniejszego punktu nie wpływają na ważność postanowień § 6 licencji.

6. Opłatę Abonamentową wynikającą z faktury VAT oraz opłatę za ewentualne usługi dodatkowe, Użytkownik jest zobowiązany uiścić na konto bankowe Administratora Aplikacji VTS, wskazane w ust. 6 w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania faktury VAT. W tym czasie konto Użytkownika nie będzie w pełni aktywne.

7. Numer Konta bankowego Partnera Biznesowego: 32 2490 0005 0000 4600 8424 1828

§ 6

Czas trwania licencji

 1. Licencja  zostaje zawarta na czas oznaczony – 12 miesięcy i rozpoczyna swój bieg z dniem podpisania licencji.
 2. Użytkownik może wypowiedzieć licencję z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia po upływie min. 6 miesięcy użytkowania Aplikacji VTS. Pomimo wypowiedzenia licencji Użytkownik zobowiązany jest do opłacenia pełnej wartości rocznego abonamentu w przypadku wybrania Planu opłaty comiesięcznej. W sytuacji wybrania Planu opłaty całościowej za pełny rok z góry, Użytkownikowi nie należy się zwrot z tytułu opłaconego abonamentu rocznego.

§ 7

Rozwiązanie sporów

 1. Spory mogące wynikać w związku z realizacją licencji, Strony będą w pierwszej kolejności starać się rozwiązać polubownie.
 2. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia w trybie polubownym,  spory mogące powstać na gruncie obowiązywania niniejszej licencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Administratora Aplikacji VTS.

§ 8

Obowiązki Stron Licencji

 1. Użytkownik Aplikacji VTS zobowiązany jest do:
 1. Wyboru konkretnego Planu abonamentowego opartego na liczbie kierowców pracujących w Firmie.
 2. Terminowego opłacania faktur wynikających z wybranego przez siebie Planu abonamentowego, oraz faktur za ewentualne usługi dodatkowe;
 3. Informowania Administratora Aplikacji VTS o liczbie zatrudnionych pracowników oraz zmianach wynikających z zwiększania taboru w Firmie Użytkownika, których liczba spowoduje konieczność zmiany Planu Abonamentowego;
 4. Podawania prawdziwych i aktualnych danych w Aplikacji VTS, oraz niezakładania nieprawdziwych kont;
 5. Nierozpowszechniania dostępów do Aplikacji VTS nie związanych z niniejszą licencją pomiędzy Stronami;
 6. Zgłaszania błędów i nieprawidłowości wynikających z licencji;
 7. Reagowania na zgłaszane przez Administratora Aplikacji VTS nieprawidłowości w zakresie współpracy.
  1. Administrator Aplikacji VTS zobowiązany jest:
 1. Zapewnić wsparcie techniczne Aplikacji VTS;
 2. Wypełniać wszystkie obowiązki wynikające z § 2;
 3. Informować Użytkownika Aplikacji VTS o dokonanej wycenie Usług Dodatkowych
 4. Zapewnić nieprzerwaną możliwość korzystania z Aplikacji VTS z wyłączeniem przerw wynikających z braku dostępu do sieci internetowej, za które Administrator Aplikacji VTS nie ponosi odpowiedzialności, oraz przerw technicznych;
 5. Informować o aktualizacjach pojawiających się w Aplikacji VTS, mających realny wpływ na działanie Aplikacji.

§ 9

Odpowiedzialność stron

 1. Administrator Aplikacji VTS ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika Aplikacji VTS za działania ora zaniechania związane z wykonaniem przedmiotu licencji, w szczególności jej zakresu wskazanego w § 2.
 2. Użytkownik Aplikacji VTS ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z użytkowania Aplikacji VTS, mające wpływ na pogorszenie wizerunku oraz dobrego imienia Administratora Aplikacji VTS.
 3. Użytkownik Aplikacji VTS ponosi odpowiedzialność za wszelkie zaniechanie swoich obowiązków nałożonych na niego zgodnie z brzmieniem niniejszej licencji.
 4. Użytkownik Aplikacji VTS ponosi odpowiedzialność finansową w przypadku rozpowszechniania dostępów do Aplikacji VTS podmiotom niewymienionym w licencji.
 5. Użytkownik Aplikacji VTS ponosi odpowiedzialność w przypadku niepoinformowania Administratora Aplikacji VTS o zatrudnieniu dodatkowych pracowników w trakcie trwania licencji, których liczba powoduje zmianę Planu Abonamentowego na wyższy.

§ 10

Zmiany w licencji

 1. Użytkownik Aplikacji VTS może zgłaszać propozycje zmian dotyczące licencji współpracy z wyłączeniem zmian § 5.
 2. Zmiany w niniejszej licencji, w tym załączników do licencji, mogą nastąpić wyłącznie po pisemnej akceptacji Administratora Aplikacji VTS oraz do swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

 

§ 11

Adres Użytkownika Aplikacji VTS

 1. W przypadku zmiany adresu siedziby Użytkownik Aplikacji VTS, jest on obowiązany do niezwłocznego poinformowania Administratora Aplikacji VTS o nowym adresie prowadzenia działalności pod rygorem nałożenia kary umownej w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza licencja została zawarta na czas określony wskazany w § 6 ust.1
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą licencją stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Postanowienia niniejszej licencji wchodzą w życie z dniem zaakceptowania licencji podczas rejestracji w Aplikacji VTS.
 4. Dla zachowania swojej ważności, wszelkie zmiany niniejszej licencji, wymagają zachowania formy pisemnej.
 1. Użytkownik Aplikacji VTS jak i jej Administrator mają nielimitowany dostęp do obecnej licencji Użytkownika w wersji do wglądu.